Отказ от поръчка

Съгласно Общите условия на Скай Адвенчърс България ООД:

"

VII. ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 22. Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, по реда на чл. 24 от настоящите Общи условия в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на Услугата, но не по-късно от 24 часа преди определените дата и час на осъществяване на услугата.

Чл. 23. При отказ на Клиента от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, същият следва да заплати всички ползвани Услуги до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД в случай че има такива. В случай на договор за подаръчен ваучер – при отказ на Клиента и/или Потребителя, Потребителят следва да заплати всички ползвани от Клиента Услуги до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, в случай че има такива.

Чл. 24. Отказът на Клиента/Потребителя от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

24.1. Когато Клиентът/Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, същият следва да информира СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД за решението си преди изтичане на срока по чл. 22 от настоящите общи условия, като попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП  , описан в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от настоящите общи условия, или като заяви решението си недвусмислено по друг начин на следния имейл адрес:  sko4ibg@gmail.com

24.2. Срокът по чл. 18 се счита за спазен, ако писменото уведомление по чл. 20.1 е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

Чл. 25. Потребителят/Клиентът е уведомен чрез приемане на настоящите Общи условия, че услугата по осъществяване на Тандемен скок и Курс по парашутизъм е високо рискова, както и че по тази причина СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД и неговите служители имат право – с оглед безопасността на Клиента – да откажат извършването на скок или цялостен курс по парашутизъм, респ. свързана/и с него допълнителна/и услуга/и, в следните случаи:

25.1. При лоши или неподходящи метеорологични условия и/или при указания от РВД или друг контролен държавен или общински орган;

25.2. Поради технически причини, свързани с оборудването, ползвано за осъществяване на Тандемния скок или скок в рамките на курса по парашутизъм;

25.3. Поради отказ на Клиента да изпълнява инструкциите и техниките за безопасност, както и да използва предоставена и/или проверена от СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД екипировка.

25.4. Ако Клиентът изглежда в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества, в недобро здраве или с понижено самочувствие, ако по преценка на инструкторите това може да доведе до опасност по време на скок.

Чл. 26. В случая по чл. 25.1. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за закъснение при предоставяне на услугата/ите, като определя на Клиента следващ ден, в който Клиентът да ползва услугата/ите. В случай че Клиентът желае да се откаже от ползването на услугата/ите, прилагат се чл. 18-20 от настоящите Общи условия.

Чл. 27. В случая по чл. 25.2 СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД предлага на Клиента следващ ден, в който Клиентът да ползва услугата/ите. В случай че Клиентът желае да се откаже от ползването на услугата/ите, прилагат се чл. 18-20 от настоящите Общи условия.

Чл. 28. В случая по чл. 25.3. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да откаже извършването на услугата и да задържи платената сума съгласно чл. 9.1. от настоящите Общи условия, както и пълния размер на ползваните до момента услуги от Клиента. В случая на договор за подаръчен ваучер СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да задържи пълния размер на сумата за ползваните от Клиента услуги. В случай на заплатен “Курс по парашутизъм”, СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да задържи пълният размер на ползваните до момента услуги, както и до 30% от пълната сума на курса, в случай че предсрочното му прекратяването е довело до загуби или изгубени ползи за Дружеството.

Чл. 29. При всички случаи, когато СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД следва да възстанови суми по сключен договор за продажба на услуги от разстояние, Потребителят/Клиентът изрично и писмено чрез изпращане на електронно писмо на адрес: следва да предостави информация за банков превод. Това може да стане едновременно с подаване на изявлението за отказ от договора. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД възстановява сумата по  предоставената от Потребителя/Клиента банкова сметка в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на коректна информация относно банков превод. В случай на договор за подаръчен ваучер Потребителят има право да получи съответните суми; Клиентът има право да получи суми при отказ от договор, единствено в случай че Потребителят изрично заяви това.

Чл. 30. При посочени неверни или неточни данни за предоставяне на услугата, “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД е освободено от всякаква отговорност и каквито и да са задължения за изпълнение на поръчката, като има право да задържи заплатената за услугата сума чл. 9.1., респ. по чл. 9.3.

Чл. 31. Когато Клиентът не се яви на посоченото във ваучера летище и на посочените дата и час, както и в случая по чл. 9.4., “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 32. Когато Клиентът откаже да се възползва от услугата извън сроковете по чл. 22 от настоящите Общи условия, “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 33. Потребителят/Клиентът има право на рекламация по общия ред съгласно Закона за защита на потребителите.

"