Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на WWW.SKO4I.BG

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Платформата WWW.SKO4I.BG е собственост на  "СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, регистрирано по Търговския закон и Закона за Търговския регистър, надлежно вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК/ПИК 205340941, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец 5140, ул. „Максим Райкович“No. 37В, наричано по-долу Дружеството, или с името на сайта „Sko4i.bg“ и е партньор в реализирането на отделни дейности на платформата WWW.SKO4I.BG, включително, спортна, но не само на търговска дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК/ПИК 205340941.

Електронна поща за контакт: sko4ibg@gmail.com

Телефон за контакт: 0888052700

Адрес за кореспонденция:  България, област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец 5140, ул. „Максим Райкович“ No.37В


ІІ. ПРЕДМЕТ:

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между онлайн магазина WWW.SKO4I.BG и неговите Потребители/Клиенти по повод сключване на договор за продажба на услуги от разстояние. В края на поръчката си, с клик върху „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, Вие давате своето съгласие.

2.1 С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за информирано съгласие по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Чл. 3. Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която се предлагат на Потребителите на сайта Услуги.

Чл. 4. Всеки Потребител на сайта декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва, че доброволно предоставя на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД необходимите лични данни с цел сключване на договора, счетоводна отчетност и осъществяване на услугата.

Чл. 5. Поръчки за стоки могат да се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 

IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 6. Следните понятия имат посоченото по-долу значение в настоящите общи условия, освен ако изрично не е указано друго:

- „Дружество“ – Понятието обозначава юридическото лице "СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, наричано още с търговската марка „Sko4i.bg“ и Skydiving Bulgaria или  с адреса на уеб платформата WWW.SKO4I.BG, като термините следва да се разглеждат като взаимозаменяеми.

-„Организатор“– Понятието обозначава юридическото лице "СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, наричано още с търговската марка „Sko4i.bg“ и Skydiving Bulgaria или  с адреса на уеб платформата WWW.SKO4I.BG, като термините следва да се разглеждат като взаимозаменяеми.

- „Web сайт” или „сайт” – Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си под домейн WWW.SKO4I.BG;

- „Web страница” – Комбинация от различни блокове текст, хипер връзки към други страници и мултимедийни ефекти във файлов формат HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с http протокол. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения;

- „Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове;

- „Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта за стока, предлагана на сайта;

- „Услуга” – понятието има значението на „услуга” по смисъла на § 13, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, като се има предвид всяка услуга, предлагана чрез сайта WWW.SKO4I.BG;

- „Договор за Услуга от разстояние” – всеки договор, сключен между СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД и Потребител/Клиент като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на онлайн платформата WWW.SKO4I.BG;

- „Общи условия” – настоящите общи условия, които намират приложение при всички случаи на сключване на договори за услуги от разстояние чрез използване на интернет платформата WWW.SKO4I.BG;

- „Тандемен скок” – означава скок с парашут, който се извършва от професионален тандемен инструктор, за когото е закачен пасажер (Клиент), посредством пасажерска раница или сбруя;

- „Заснемане” – означава видео и/или фотозаснемане, което се извършва от друг парашутист, скачащ заедно с тандемната двойка и осъществяващ видео и/или фотозаснемане;

- “Хендикам заснемане” - означава видео и/или фотозаснемане, което се извършва от тандемния инструктор с камера, поставена на ръката му.

- „Цена” – е цената на услугата/услугите, посочена на интернет страницата на WWW.SKO4I.BG.

- „Подаръчен ваучер” – представлява договор в полза на трето лице, като Потребител закупува услуга/и в полза на трето лице, което – след заплащане на цената на избраната/ите от Потребителя услуга/и – става Клиент по смисъла на настоящите общи условия, спрямо когото се предоставя/т съответната/ите услуга/и.

- “Курс по парашутизъм” – курс за обучение на Клиент за придодиване на умения за самостоятелен скок с парашут, в който се включват теоретична подготовка, посоченият брой скокове, екипировка, заснемане, обяснения преди и след всеки скок. Курсът се провежда по: международната програма AFF (Accelarated Free Fall), сертифицирана и от Националната Парашутна организация Асоциация (USPA), по метода ИАД/IAD (Instructor Assisted Deployment); както и в комбинация на AFF и IAD методите.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Чл. 7. За да закупите услуга от нашия Сайт, Вие трябва:

7.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

7.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

7.3. Да посочите точен и валиден телефон и/или електронен адрес (e-mail);

7.4. Да се явите на определения ден (дата) и в определения час, за да можете да се възползвате от услугата.

7.5. Да не подавате фиктивни заявки или друга информация;

7.6. Да спазвате българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

7.7. Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;

7.8. Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица, относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Чл. 8. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД може да отправи предложение за продажба на Услуга от разстояние чрез следните средства за комуникация от разстояние:

8.1. адресирани и неадресирани печатни материали на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД;

8.2. писмо до потребителя;

8.3. радио;

8.4. телевизия;

8.5. видеотекст;

8.6. електронна поща;

8.7. интернет;

8.8. факс;

8.9. телефон;

8.10. други средства, позволени от закона.

Чл. 9. Сключването на договор за продажба на услуги от разстояние се осъществява през интернет страницата на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД WWW.SKO4I.BG и резервационната система там. Освен при изрично изискване от страна на Клиента, договор на хартиен носител не се предоставя. Разходите (пощенски, транспортни) по получаването на договор на хартиен носител при направено изрично искане от Клиента са за негова сметка.

9.1. При резервиране на услуга, Потребителят/Клиентът избира кои допълнителни услуги иска да поръча и заплати, като след извършване на заплащане, получава на електронната си поща електронен ваучер с уникален номер, който служи като доказателство за сключен договор между СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД и Клиента.

9.1.1. Уникалният номер на ваучера трябва да бъде представен на мястото за извършване на услугата

9.1.2 При възникнала невъзможност за явяване в уречения ден и час на скока, Клиентът трябва да уведоми СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД ” минимум 24 часа предварително, за да промени резервацията за следващ свободен и удобен ден и час. При неизпълнение на това условие, заплатената сума не се възстановява.

9.1.3. При неявяване на летището минимум 30 минути преди резервирания час, Клиентът губи реда си пред заявките в следващите часове. Услугата ще бъде извършена при първа времева възможност за това – същия или следващ ден.

9.1.4. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД ще се свърже с Клиента при внезапна промяна в метеорологичната обстановка или друга причина, възпрепятстваща извършването на услугата.

9.1.5. При невъзможност за извършване на полет (затваряне на въздушното пространство от РДВ и други независещи от страните причини), СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД” ще се свърже с Клиента предварително на посочените контакти, за да промени резервацията за следващ ден и час.

9.1.6 Услугите се предоставят на посоченото на ваучера летище.

9.2. При закупуване на подаръчен ваучер, Потребителят избира кои услуги иска да поръча и заплати, като след извършване на плащането получава на електронната си поща електронен ваучер с уникален номер или хартиен ваучер до посочен предварително адрес и уникален номер на електронната си поща. При закупуване на подаръчен ваучер се заплаща пълният размер на цената за избраната/ите услуга/и. В случай, че Потребителят желае хартиен ваучер, разходите (пощенски, транспортни) по получаването на подаръчен ваучер на хартиен носител при направено изрично искане от Потребителя са за сметка на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД до посочения в електронната заявка адрес.

9.2.1. При заявяване на хартиен подаръчен ваучер, той се изпраща на същия или следващ работен ден, след като е получено плащането, като СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за забавени банкови трансфери или електронни плащания, както и при куриерски грешки или забавяне на доставката.

9.2.2. Услугата се извършва след предварителна резервация през електронната система на интернет сайта на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД.

9.2.3. Уникалният номер на ваучера трябва да бъде представен на мястото за извършване на услугата.

9.2.4 При невъзможност за явяване в уречения ден и час на скока, Клиентът с подаръчен ваучер трябва да уведоми СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД минимум 24 часа предварително, за да промени резервацията за следващ свободен и удобен ден и час.

9.2.5. При неявяване на летището минимум 30 минути преди резервирания час, Клиентът губи реда си пред заявките в следващите часове. Услугата ще бъде извършена при първа времева възможност за това – същия или следващ ден.

9.2.6. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД” ще се свърже с Клиента единствено при внезапна промяна в метеорологичната обстановка или друга причина, възпрепятстваща извършването на услугата.

9.2.7. При невъзможност за извършване на полет (затваряне на въздушното пространство от РДВ и други независещи от страните обстоятелства), СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД ще се свърже с Клиента предварително на посочените контакти, за да промени резервацията за следващ ден и час.

9.2.8. Услугите се провеждат на посоченото в интернет страницата летище, специално отбелязано и в потвърждението на резервацията.

 9.3. Курсът по парашутизъм се провежда след предварително уточнаване на деня и часа на провеждане на теоретичната подготовка и всеки следващ скок. При стартиране на курса следва да бъде заплатена цялата му стойност. .

9.4. В случай, че лицето, което ще извършва скокa или курса по парашутизъм, не е пълнолетно, същото следва задължително да се яви на посоченото във ваучера летище с придружител – пълнолетно лице – родител или изрично упълномощено от родител трето лице. При неизпълнение на това условие СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да откаже да извърши услугата.

9.5. Всеки договор влиза в сила от момента на попълване на заявката от страна на Потребителя и се счита за приключен с изпълнението му или с прекратяването му от една от страните по реда, предвиден в настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са неразделна част от договора, който се подписва при поръчка чрез сайта.

9.6. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

9.7 . При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.

 

V. ВАЛИДНОСТ

Чл. 10. Валидността на всеки ваучер е отпечатана върхунего.
Чл. 11. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност.

Чл. 12. Валидността на ваучера може да бъде удължена с писмена заявка на sko4ibg@gmail.com и не по-късно от 30 дни преди изтичане на настоящата му валидност.  

Чл. 13. Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ WEB САЙТА WWW.SKO4I.BG

Чл. 14. Всеки Потребител/Клиент има право да разглежда и да поръчва обявените услуги на интернет страницата WWW.SKO4I.BG.

Чл. 15. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Търговеца се счита за отделeн договор. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл. 16. Всеки Клиент има възможност да поръча до пет услуги с една заявка. При необходимост от поръчка на по-голямо количество следва да се свърже с представител на Sko4i.bg на имейл sko4ibg@gmail.com или на телефонен номер 0888052700.

Чл. 17. Всеки Потребител или Клиент има право да се информира за своята поръчка. Клиентът има право да получи информация, касаеща неговата безопасност при предоставяне на услугата или предварително – чрез запитване по електронен път, телефон или на живо, както и необходимата информация за осъществяване на Услугата.

Чл. 18. Всеки клиент, в момент на закупуване на дадена услуга от електронния магазин, изразява своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на WWW.SKO4I.BG. Това става автоматично преди финализирането на заявката, с отбелязване на полето „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”. В противен случай, Потребителят не може да премине към плащане на избраната/ите услуга/и. Съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на Потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 19. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 20. За да бъде закупена определена услуга, е необходимо Потребителят да направи заявка за закупуването й, посредством натискане върху бутона КУПИ. След това потребителят сам избира най-удобния за него начин на плащане.

Чл. 21. Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт:

- Електронно плащане с дебитна или кредитна карта;

- Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД

- За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД

ЗАБЕЛЕЖКА:

-         Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включенен ДДС;

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС;

VII. ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 22. Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, по реда на чл. 24 от настоящите Общи условия в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на Услугата, но не по-късно от 24 часа преди определените дата и час на осъществяване на услугата.

Чл. 23. При отказ на Клиента от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние, същият следва да заплати всички ползвани Услуги до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД в случай че има такива. В случай на договор за подаръчен ваучер – при отказ на Клиента и/или Потребителя, Потребителят следва да заплати всички ползвани от Клиента Услуги до момента на отказа съгласно действащия ценоразпис на СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД, в случай че има такива.

Чл. 24. Отказът на Клиента/Потребителя от сключения договор за продажба на Услуга от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

24.1. Когато Клиентът/Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, същият следва да информира СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД за решението си преди изтичане на срока по чл. 22 от настоящите общи условия, като попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП  , описан в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от настоящите общи условия, или като заяви решението си недвусмислено по друг начин на следния имейл адрес:  sko4ibg@gmail.com

24.2. Срокът по чл. 18 се счита за спазен, ако писменото уведомление по чл. 20.1 е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

Чл. 25. Потребителят/Клиентът е уведомен чрез приемане на настоящите Общи условия, че услугата по осъществяване на Тандемен скок и Курс по парашутизъм е високо рискова, както и че по тази причина СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД и неговите служители имат право – с оглед безопасността на Клиента – да откажат извършването на скок или цялостен курс по парашутизъм, респ. свързана/и с него допълнителна/и услуга/и, в следните случаи:

25.1. При лоши или неподходящи метеорологични условия и/или при указания от РВД или друг контролен държавен или общински орган;

25.2. Поради технически причини, свързани с оборудването, ползвано за осъществяване на Тандемния скок или скок в рамките на курса по парашутизъм;

25.3. Поради отказ на Клиента да изпълнява инструкциите и техниките за безопасност, както и да използва предоставена и/или проверена от СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД екипировка.

25.4. Ако Клиентът изглежда в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества, в недобро здраве или с понижено самочувствие, ако по преценка на инструкторите това може да доведе до опасност по време на скок.

Чл. 26. В случая по чл. 25.1. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за закъснение при предоставяне на услугата/ите, като определя на Клиента следващ ден, в който Клиентът да ползва услугата/ите. В случай че Клиентът желае да се откаже от ползването на услугата/ите, прилагат се чл. 18-20 от настоящите Общи условия.

Чл. 27. В случая по чл. 25.2 СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД предлага на Клиента следващ ден, в който Клиентът да ползва услугата/ите. В случай че Клиентът желае да се откаже от ползването на услугата/ите, прилагат се чл. 18-20 от настоящите Общи условия.

Чл. 28. В случая по чл. 25.3. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да откаже извършването на услугата и да задържи платената сума съгласно чл. 9.1. от настоящите Общи условия, както и пълния размер на ползваните до момента услуги от Клиента. В случая на договор за подаръчен ваучер СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да задържи пълния размер на сумата за ползваните от Клиента услуги. В случай на заплатен “Курс по парашутизъм”, СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да задържи пълният размер на ползваните до момента услуги, както и до 30% от пълната сума на курса, в случай че предсрочното му прекратяването е довело до загуби или изгубени ползи за Дружеството.

Чл. 29. При всички случаи, когато СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД следва да възстанови суми по сключен договор за продажба на услуги от разстояние, Потребителят/Клиентът изрично и писмено чрез изпращане на електронно писмо на адрес: следва да предостави информация за банков превод. Това може да стане едновременно с подаване на изявлението за отказ от договора. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД възстановява сумата по  предоставената от Потребителя/Клиента банкова сметка в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на коректна информация относно банков превод. В случай на договор за подаръчен ваучер Потребителят има право да получи съответните суми; Клиентът има право да получи суми при отказ от договор, единствено в случай че Потребителят изрично заяви това.

Чл. 30. При посочени неверни или неточни данни за предоставяне на услугата, “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД е освободено от всякаква отговорност и каквито и да са задължения за изпълнение на поръчката, като има право да задържи заплатената за услугата сума чл. 9.1., респ. по чл. 9.3.

Чл. 31. Когато Клиентът не се яви на посоченото във ваучера летище и на посочените дата и час, както и в случая по чл. 9.4., “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 32. Когато Клиентът откаже да се възползва от услугата извън сроковете по чл. 22 от настоящите Общи условия, “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да задържи пълния размер на платените от Потребителя/Клиента суми.

Чл. 33. Потребителят/Клиентът има право на рекламация по общия ред съгласно Закона за защита на потребителите.

 

VІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД

Чл. 34. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да запазва информация и материали, разположени на сайта WWW.SKO4I.BG.

Чл. 35. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД има право да спира, променя и добавя услуги по всяко време, без да уведомява допълнително своите Потребители/Клиенти. Сключените вече договори не се засягат от извършените промени. Всички нови услуги заемат началните позиции в сайта, а тези, които са с процент отстъпка – имат надпис ПРОМО. Сайтът и неговите администратори си запазват правото да правят промоционални отстъпки по всяко време, както и да ги премахват.

Чл. 36. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД се задължава да извърши качествено и с грижата на добър търговец избраната/ите от Потребителя/Клиента услуга/и, както и да се грижи за безопасността на Клиента при осъществяването й/им.

Чл. 37. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД може да поиска допълнително потвърждение за заявяването на съответната услуга или състоянието на Клиента с оглед осъществяването на услугата, включително по телефон, имейл. В случай че не бъде предоставена изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление, като съответно приложение намира чл. 32. от настоящите Общи условия.

Чл. 38. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

Чл. 39. Администраторите на WWW.SKO4I.BG имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на WWW.SKO4I.BG сметне това за уместно.

 Чл. 40. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД не носи отговорност за вреди:

-          Настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.

-          Настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своите лични потребителско име и парола на сайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. WWW.SKO4I.BG не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

Чл. 41. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД защитава личните данни на Потребителя и/или на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за сключване на договор.

Чл. 42. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите му актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 43.  “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

ІX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 44. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни - име, имейл, телефон и адрес за доставка. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите на договора за извършване на услугата.

Чл. 45. Потребителят дава своето съгласие WWW.SKO4I.BG да съхрани неговите лични данни за период от една година. След този период данните ще бъдат архивирани и обобщени като статистическа информация, а отделните лични данни - заличени.

Чл. 46. СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите потребители и клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на личните данни на Европейския парламент и на Съвета (Регламнет (ЕС) 2016/679.  СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД гарантира конфиденциалността на личните данни на потребителите, като те няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще бъдат използвани само и единствено за целите, предвидени в договора. По силата на закона, СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД е длъжно да предостави личните данни при изискване от държавни органи или длъжностни лица, който са оправомощени да събират такава информация с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

Допълнитено информция се намира в раздел XI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 47. “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД” ООД притежава всички права върху целия уеб сайт, както и върху описанията, снимков материал и всички негови елементи. При копиране или използване на какъвто и да е елемент от сайта WWW.SKO4I.BG, без наше разрешение, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

 

Х. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 48. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.03.2019 г.

Чл. 49. При промяна на настоящите Общи условия “СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок до 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Когато промените са предвидени в нормативен акт, те влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.

 

XI. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Чл. 50 Правила и политика за съхранение на лични данни и Европейския парламент и на Съвета - Регламент (ЕС) 2016/679

50.1. Sko4i.bg спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент и на Съвета - Регламент (ЕС) 2016/679, засягащ обработването, съхранението и заличаването на лични данни.

50.2. Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители и Клиенти, независимо дали са регистрирани на www.sko4i.bg

50.3.  Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Дружеството, освен в случай на изрино несъгласие на Потребителя, изпратено на следния имейл адрес sko4ibg@gmail.com

 

Чл. 51.  Задължения на Организатора

-         Да съхранява и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, при изричното съгласие на собствениците им само и изключително за извършване на услугата и изготвяне на статистика за употребата ѝ.

-         Под термина "лични данни" разбираме: име и фамилия, телефон, имейл, адрес за доставка, дата на раждане, тегло.

-         Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани или недобронамерени трети лица.

-         Да предоставя данни към трети лица (куриери, доставчици) само за осъществяване на поръчки и ако това се налага за извършване на услугата. Потребителите имат право да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

-         Данните са защитени с потребителско име и криптирана парола. Достъп до тях имат администраторите на уеб сайта. Достъп до собствените си данни имат и регистрираните с потребителско име и парола потребители.

-         Да предоставя достъп на потребители до техните данни при желание от тяхна страна, да коригира или заличи при изрично желание от страна на потребителите. 

-         Да предоставя по всяко време на потребителите достъп до въведените лични данни. За потребителите на системата sko4i.bg  достъпът се осъществява с потребителско име и парола.

-         Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.

-         Да изтрие данните на клиентите в рамките на 48 часа, след заявка от тяхна страна. За да бъде направена такава, моля изпратете електронно писмо на sko4ibg@gmail.com със заглавие "Изтриване".

-         Да използва 2048-битов SSL сертификат за криптиране на платформата www.sko4i.bg

-         Да съхранява чувствителните лични данни на клиенти парашутисти, с грижата на добър стопанин, да не предоставя достъп до тях на неупълномощени лица и да не ги предоставя или препродава на трети лица.

-         При нарушаване неприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД да уведоми компетентните органи (в случая Комисия за защита на личните данни) ,  както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

-         По силата на закона да предостави лични данни на компетентните държавни органи, без да уведомява техните собственици, в случай, че тези данни са изискани

 

Чл. 52. Споделяне и разкирване на Вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

WWW.SKO4I.BG не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

-         Google със съответните свои продукти: Google Analytics

Чл. 53. Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в облачни сървъри. Наш партньор в тази технология е superhosting.bg.  Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, които работят за СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация.

Чл. 54. Колко време съхраняваме информацията:

Съхраняването на данните е за неограничен период и продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

 

Чл. 55. Права на субектите на данни според GDPR

-         Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

-         Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

-         Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

-         Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

-         Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

-         Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

-         Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

-         Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

 

 

Контакти:

СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД

ЕИК/ПИК 205340941

област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец 5140

ул. „Максим Райкович“ No 37В,

Тел. 0888052700

Email: sko4ibg@gmail.com

  

  

 

  ***

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Общите условия на SKO4I.BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 

Аз, _____________________________________________________________________________________,

(три имена и ЕГН на изпълняващият парашутен скок; при липса на пълнолетие се попълва от родител/настойник)

 

собственоръчно декларирам, че:

·         Задължавам се стриктно да спазвам мерките за безопасност и поведение на летището;

·         Получих инструктаж и указания относно реда за изпълнение на парашутния скок;

·         Здравословното ми състояние, физическо и психическо,позволява изпълнението на прашутен скок;

·         Не съм бременна;

·         Нямам непреодолими и застрашаващи здравето ми и това на околните фобии от височина, летене, тясно пространство;

·         Не съм се гмуркал(a) през изминалите 24 часа преди скока ;

·         Не се намирам под въздействието на алкохол,други упойващи и/или наркотични вещества;

·         Осъзнавам, че парашутният спорт има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край;

·         Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на парашутния скок, която може да доведе до инцидент;

·         Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност;

·         Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение;

·         Информиран(a)съм, че Скай Адвенчърс България ООД не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на парашутен скок;


Декларатор:__________________________________  Дата:____________________________

 

Подпис:______________________________________ Населено място:___________________

 

E-mail:____________________________________________________________

 

Опционално съгласие:

  • Съгласен/на съм      ДА/НЕ       снимков и/или видео материал, съдържащ моя парашутен скок и разкриващ лицето/самоличността ми, да бъде публикуван на website www.sko4i.bg, соцаилните медии и канали, които Организаторът използва.  

 

Декларатор:__________________________________  Дата:____________________________

 

Подпис:______________________________________ Населено място:___________________


***


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Общите условия на SKO4I.BG

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.


***

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към Общите условия на SKO4I.BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК


Аз, _____________________________________________________________________________________,

(три имена и ЕГН на родител/настойник на Лицето, изпълняващо прарашутен скок)

 

в качевството си на родител/настойник на долупосоченото непълнолетно лице

 

________________________________________________________________________________________ ,

(три имена и ЕГН на Лицето, изпълняващо прарашутен скок)

 

Изпълняващ/ща скок с парашут, собственоръчно декларирам, че:

 

Давам съгласието си моят син / моята дъщеря да извърши парашутен тандемен скок, като бяхме надлежно запознати с правилата за безопасност, потенциалните рискове и следните задължлителни условия, изброени по-долу:

 ·         Лицето, изпълняващо парашутен скок и неговият родител/настойник, се задължават се стриктно да спазват мерките за безопасност и поведение на летището;

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок и неговият родител/настойник, получиха инструктаж и указания относно реда за изпълнение на парашутния скок;

·         Здравословното състояние, физическо и психическо,на Лицето, изпълняващо парашутен скок, позволява изпълнението на прашутен скок (не е разрешено бременни да извършват парашутни скокове);

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок, няма непреодолими и застрашаващи здравето му/й и това на околните фобии от височина, летене, тясно пространство;

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок, не се гмуркало през изминалите 24 часа преди скока ;

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок, не се намира под въздействието на алкохол, други упойващи и/или наркотични вещества;

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок и неговият родител/настойник осъзнават, че парашутният спорт има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край;

·         Лицето, изпълняващо парашутен скок и неговият родител/настойник, осъзнават рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на парашутния скок, която може да доведе до инцидент;

·         Родителят/настойникът на Лицето, изпълняващо парашутен скок, доброволно поема тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказва от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност;

·         Родителят/настойникът на Лицето, изпълняващо парашутен скок, дава съгласието си Лицето, изпълняващо парашутен скок, да получи спешна медицинска помощ и при нужда да бъде откарано до лечебно заведение;

·         Родителят/настойникът на Лицето, изпълняващо парашутен скок, е информиран(a)че Скай Адвенчърс България ООД не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на парашутен скок;

 

Декларатор:__________________________________  Дата:____________________________

 

Подпис:______________________________________ Населено място:___________________

 


Съгласие:

 

Ø  Съгласен/на съм          ДА / НЕ    снимков и/или видео материал, съдържащ парашутния скок на моят син / моята дъщеря и разкриващ лицето/самоличността му/й, да бъде публикуван на www.sko4i.bg, соцаилните медии и канали, които Организаторът използва.   

 

Декларатор:__________________________________  Дата:____________________________

 

Подпис:______________________________________ Населено място:___________________