СЪОБЩЕНИЕ

                

 

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони!

На 08.06.2022 г. "Скай Адвенчърс България" ООД сключи договор с ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” и МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ Лясковец – Стражица, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Процедура на подбор на проекти №BG06RDNP001-19.154-S1 МИГ Лясковец – Стражица, М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” ПРСР 2014-2020г., за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.154-0005 “Закупуване на активи в "Скай Адвенчърс България" ООД“.

 

Основна цел на проекта е - Пускане в експлоатация на специализиран обучителен център.

 

Основната дейност, която ще се изпълнява в рамките на проекта е - Закупуване на активи за обучетелен център към "Скай Адвенчърс България" ООД.

 

Продължителността на проекта е 24 месеца (от 08.06.2022 г. до 30.06.2023 г.).

 

Обща стойност: 99 334.19 лв., от които 73 929.47лв. от Европейски социален фонд и Национално финансиране.


 

 

Цени

Скок с парашут - Тандем

373 лв Тандемен скок
229 лв Премиум заснемане 
149 лв Видео
179 лв Видео+Снимки
79 лв Handycam Видео

Лицензирани парашутисти (Fun jumps)

58 лв Самостоятелен скок от 3500м.
52 лв Самостоятелен скок от 3000м.
40 лв Самостоятелен скок от 2000м.
35 лв Самостоятелен скок от 1500м.
30 лв Самостоятелен скок от 1200м.

Курсове по парашутизъм AFF/IAD

2499 лв AFF курс
300 лв  AFF/IAD теория
140 лв IAD скок
359 лв Try-2-Skydive 1200m
599 лв Try-2-Skydive 3500m